Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
sobota,13 lipca
Imienieny:
Małgorzata, Ernest, Henryk
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Radny Gminy Sołectwa Kuraszew
obrazek
Radny Gminy Wohyń:
Kadencja 2014-2018 - Janusz Jaroszewicz

Radny gminy między innymi ma za zadanie współpracować z Sołtysem oraz Radą Sołecką.
Współpraca ta z nową radą sołecką kadencji 2015-2019, mam nadzieję, że będzie poprawna i nakierowana na dobro wszystkich mieszkańców Kuraszewa.

Radny pełni dyżur w budynku Urzędu Gminy w Wohyniu w każdy trzeci poniedziałek miesiąca od godziny 15.15 do godziny 16.00.
Możliwy również kontakt z radnym drogą e-mail: januszjaroszewicz@wp.pl

O mnie:

Rok urodzenia: 1958, żonaty, trójka dzieci, od 1985 r. mieszkaniec Kuraszewa.
Wykształcenie: mgr inż. elektronik-automatyk (Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie), przez okres 30 lat nauczyciel matematyki i informatyki w LO w Milanowie, obecnie emeryt.
Jestem radnym niezależnym, nie należę do żadnej partii, poglądy raczej prawicowe, zgodne ze społeczną nauką kościoła.
Pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wohyń.
Jestem członkiem Komisji Budżetu i Gospodarki Finansowej oraz członkiem Komisji Samorządowo - Społecznej.

Cele i zadania:

1. Dbałość o zrównoważony rozwój całej gminy Wohyń,
2. Propagowanie idei samorządności, rozwój aktywności mieszkańców Kuraszewa,
3. Znacząca poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Kuraszew i innych miejscowści,
4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych,
5. Współpraca z sołtysem Kuraszewa i sołtysami sąsiednich miejscowości.
6. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych, programów profilaktycznych,
7. Aktywność w tworzeniu sprzyjających warunków i atmosfery dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą, handlową, usługową, itp.

Interpelacje, zapytania, pisma
11.07.2016
Wójt Gminy Wohyń
Przewodniczący Rady Gminy Wohyń

Moja interpelacja dotyczy informowania radnych i mieszkańców Gminy Wohyń o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Gminy i przewidywanego porządku posiedzeń Komisji.

Dotychczas, nie jest to przypadek odosobniony, terminy posiedzeń i porządek obrad poszczególnych Komisji nie zawsze były znane wszystkim radnym, a także mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom.

W związku z tym, proszę o przedstawienie na schemacie graficznym jaki powinien być zastosowany obieg informacji, jakie informacje mają zostać przekazane, w jakim terminie, z zaznaczeniem funkcji osób odpowiedzialnych i w jaki sposób np., telefonicznie, sms, strona internetowa gminy lub inne.

Myślę, że opracowanie takiego schematu obiegu informacji, dotyczącego powiadamiania o terminach posiedzeń, zapewni i umożliwi wykorzystanie statutowego prawa do uczestniczenia w obradach komisji stałych wszystkim radnym i zainteresowanym mieszkańcom.

Proszę też o odpowiedź na pytanie, ilu członków komisji powinno być obecnych aby posiedzenie Komisji było prawomocne?

Radny Gminy Wohyń Janusz Jaroszewicz

18.01.2016
Interpelacja radnego Gminy Wohyń Janusza Jaroszewicza

Wójt Gminy Wohyń
Moja interpelacja dotyczy struktury podatków gminy Wohyń.
Struktura dochodów własnych gminy w tym struktura podatków jest istotną informacją dotyczącą rozwoju gminy, jej obecnego stanu finansów, jak też prognoz i działań na następne lata.
Jaka jest zatem struktura podatków gminy w rozbiciu na poszczególne sołectwa za rok 2014 lub jeżeli to możliwe za rok 2015?
Prosiłbym o odpowiedź np., według wzoru (tabelki) poniżej.
W związku z informacjami zamieszczonymi w prasie lokalnej, a dotyczącymi podatków sołectwa Kuraszew, chcę zapytać o wysokość wpływów podatkowych z tego sołectwa za rok 2014 lub jeżeli to możliwe za rok 2015 oraz o wysokość wszystkich wpływów podatkowych do gminy za rok 2014 lub jeżeli to możliwe za rok 2015.

Radny Gminy Wohyń Janusz Jaroszewicz

02.03.2015
Interpelacja radnego Gminy Wohyń Janusza Jaroszewicza

Moja interpelacja dotyczy strony internetowej gminy Wohyń: www.wohyn.home.pl. Nie jest moim celem krytyczna ocena tej strony o czym będą świadczyć poniższe pytania, a jedynie konstruktywne moim zdaniem pewne działania, które mogą wpłynąć na jej jakość.

1. Jaki cel (cele) ma istnienie i prowadzenie strony internetowej gminy Wohyń?
2. W jakim stopniu aktualna strona internetowa spełnia powyższe cele?
3. Czy część strony, nazwę ją „urzędową” czyli BIP będzie rozszerzona o następujące informacje:

1. Plan pracy rady Gminy na 2015 rok,
2. Plany pracy komisji stałych na 2015 rok,
3. Protokoły z każdej sesji Rafy Gminy,
4. Aktualny statut Gminy Wohyń,
5. Regulamin Gminy Wohyń,
6. Interpelacje i zapytania rannych, czy ważne wystąpienia i zapytania sołtysów.
7. Pełny skład Rady Gminy i komisji stałych obecnej kadencji (brak jednego nazwiska radnego).

4. Czy ta część strony nazwę ją „mniej urzędową” będzie zawierała:

1. Mapę gminy Wohyń (obecny link jest pusty) z, np. ciekawą legendą obiektów,
2. Więcej informacji aktualnych, np. podawanie terminu sesji Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad,
3. Uporządkowaną galerię zdjęć od najbardziej czasowo aktualnych do bardziej archiwalnych,
4. Galerię zdjęć stałą, tematyczną, np. zabytki i atrakcje turystyczne, np. zakłady pracy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnicze, np. śladami historii, i inne.
5. Plany, ważne przedsięwzięcia i osiągnięcia gminy,
6. Więcej dokumentów, wzorów dokumentów do pobrania dla mieszkańców gminy,
7. Linki do innych ważnych stron internetowych, np. stowarzyszenia Echo, szkół, itp.

Strona internetowa gminy jest moim zdaniem pewnego rodzaju wizytówką całej gminy, oczywiście w prosty sposób nie wpłynie na budżet gminy ale może zachęcić do jej przeglądania i korzystania z jej treści przez mieszkańców naszej gminy. Zdaję sobie sprawę, że osoba prowadząca stronę internetową od strony technicznej nie jest w stanie twórczo ją rozwijać, materiały, które otrzyma, takie może zamieścić. W związku z tym chciałbym zapytać:

5. Kto może oraz do kogo powinien przekazać informacje, materiały, które według niego powinny znaleźć się na stronie internetowej gminy? Kto decyduje ostatecznie o zamieszczeniu tych materiałów na stronie internetowej?


Zapytania
30.12.2015 Zapytanie radnego: dlaczego droga "Paradna" nie weszła do dróg wytypowanych do przebudowy ze środków unijnych? W szczególności dlaczego ograniczono dlugość tej drogi tylko do 250 m, co być może uniemożliwiło jej wejscie do projektu (strata 2pkt.) i dlaczego nie uwzględniono, że z drogą sąsiaduje obiekt użyteczności publicznej (dawna mieszalnia pasz) - strata 2pkt.?
Odp. Dlaczego uwzględniono tylko 250 m odcinek drogi? - nie wiadomo dlaczego.
Nie można uwzględnić tego obiektu: bo brama wjazdowa znajduje się od drogi wojewódzkiej a nie od drogi "Paradnej".

Zapytanie radnego: dlaczego od wielu lat w sołectwie Kuraszew brak jest jakiejś inwestycji (szczególnie na drogi), dlaczego jest to sołectwo, które otrzymuje najmniej na inwestycje w całej gminie?
Odp. Realizowane są inne zadania w gminie.

Zapytanie radnego: dlaczego nie rozwiązana jest sprawa oświetlenia przy drodze betonowej przy kościele w Suchowoli i przy posesji p. Kopciów mimo pozytywnej opinii komisji gospodarczej (1 - 2 punkty oświetleniowe).
Odp. Dla jednego lub dwóch punktów oświetleniowych nie ma sensu przygotowanie projektu (koszt).
15.10.2015 Informacja o proteście mieszkańcow i zapytanie skierowane do wszystkich radnych gminy i p. Wójta w sprawie budowy kompostowni w Kuraszewie.
Odp. Pan Wójt nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, radca prawny rozpatruje wszystkie prawne aspekty tej inwestycji.
Radni skierowali tę sprawę do Komisji Gospodarczej. 04.09.2015 Zapytanie radnego skierowane do p. Wójta w sprawie uzupełnienia oświetlenia przy bocznej drodze gminnej przy kościele parafialnym w Suchowoli i przy domostwie p. Kopciów. Komisja gospodarcza na wiosnę przyjęła do realizacji to działanie. Zbliża się pora jesieni czas zimowy, i w związku z tym jakie konkretne dzialania w tej sprawie dotyczhczas zostały podjęte?
Odp. Na razie dotychczas nie podjęto żadnych działań. Być może sprawa jeszcze raz będzie rozpatrzona. 12.06.2015 Zapytanie radnego skierowane do p. Wójta w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej przygotowania projektu przebudowy drogi "Paradnej" w Kuraszewie.

Odp. Jest brana pod uwagę przebudowa tej drogi, jednak istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych utrudnia położenie nawierzchni asfaltowej, jest to trudne z przyczyn technologicznych. Będą podjęte dalsze działania w tej sprawie.
02.03.2015 Zapytanie radnego Gminy Wohyń Janusza Jaroszewicza w dniu 02.03.2015 na IV sesji Rady Gminy Wohyń
Pytania skierowane do p. Wójta:
1. Jaka jest w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na 3000 t tłucznia i 500 t żużlu cena 1 tony tłucznia i 1 tony żużlu z dostawą na miejsce przeznaczenia?
Odp. 63,84 zł za 1t tłucznia i 30 zł za 1 t żużlu.
2. Kto i w jaki sposób sprawdza ile ton ładunku znajduje się samochodzie dostawczym?
Odp. Wyrywkowo ze strony Urzędu Gminy transporty są skierowane na wagę na koszt dostawcy.
3. Czy będzie istniał harmonogram czasowy i organizacyjny realizacji dostaw kruszywa?
Odp. Tak, jeżeli Komisja Gospodarcza taki harmonogram opracuje.
02.03.2015 Zapytanie radnego Gminy Wohyń Janusza Jaroszewicza w dniu 02.03.2015 na IV sesji Rady Gminy Wohyń
Pytanie skierowane do p. prezesa PRYZMATU i władz Urzędu Gminy:
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy nieznana osoba zaśmieci drogę gminną, nawet nie utwardzoną?
Odp. Należy taką sytuację zgłosić do PRYZMATU. Przy najbliższym odbiorze śmieci może nastąpić usunięcie wyrzuconych śmieci.
08.12.2014 Zapytanie p. Wójta o problem zrównoważonego rozwoju gminy w związku z wysokością nakładów finansowych na inwestycje w latach 2010-2014 na poszczególne miejscowości gminy, w tym najniższych nakładów na Kuraszew tylko ok. 11600 zł na oświetlenie ul. Paradnej i bocznej od Paradnej, co stanowi 0,06% całości wydatków inwestycyjnych gminy(patrz tabelka).
Pan Wojt potwierdził, że opracowane dane są bliskie rzeczywistemu stanowi wydatków i wieś Kuraszew w tej kadencji otrzymała najmniej środków ze wszystkich miejscowości. Równomierny rozwój gminy będzie w przyszłości uwzględniany.

Pisma
W pismach poruszono między innymi następujące sprawy:
Naprawa betonowych płyt na Paradnej
Wniosek o położenie asfaltu na "Paradnej"
Wniosek o zgodę na użycie herbu Gminy Wohyń
Wniosek o informacje do zakładu "Pryzmat"
Wniosek o tablicę informacyjną

Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ